Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
มหาหมอดู มหาหมอดู
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

ผู้จะมีดวงตาเห็นธรรม ต้องเข้าฌานหรือไม่ ?

 

    Share  
 

 

ตามความเห็นของอาจารย์ผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้อย่างน้อยต้องผ่านปฐมฌาน หากศึกษาจากอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติที่นำไปสู่การบรรลุมรรคผล นิพพาน ในองค์ธรรมข้อสุดท้าย คือ สัมมาสมาธิ อธิบายไว้ว่า

สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจมั่นชอบ คือ ความสงัดแล้วจากกาม ทั้งหลาย สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย

เข้าถึงปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง

เข้าถึงทุติยฌาน เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกอุผุดมีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า “เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุข” ดังนี้

เข้าถึงตติยฌาน แล้วแลอยู่ เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัส และโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน

เข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่

คุณสมบัติของโสดาบัน

โสดาบัน คือ ผู้ที่จิตตกกระแสนิพพาน ดวงตาเห็นธรรม จึงละความเห็นผิด หรือเรียกว่า สังโยชน์ขั้นต่ำ ๓ อย่างได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส

สักกายทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ ซึ่งประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัวตนของเรา

วิจิกิจฉา หมายถึง ความเห็นผิดว่าบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัตรี่เคร่งครัด หรือแม้การยึดถือในศีลและวัตรที่งมงาย การยึดติดในรูปแบบ พิธีรีตอง

สีลัพพตปรามาส หมายถึง ความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนา หรือความยึดมั่นถือมั่นในการบำเพ็ญเพียงกายและวาจาตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา (ศีล) ของตนว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ซึ่งเป็นเหตุให้ละเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจหรือการใช้ปัญญาเพื่อหลุดพ้น (จาก : Wikipedia)

การละสังโยชน์เบื้องต้น ๓ ประการทำให้สำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นต้น คือโสดาบัน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อศีล สมาธิ ปัญญา ปรากฏขึ้นพร้อมในขณะเดียวกัน เรียกว่ามรรคสมังคีหรืออริยมรรคมีองค์ ๘ เกิดขึ้นพร้อมกัน เกิดดวงตาเห็นธรรม จิตสัมผัสพระนิพพานในขณะนั้น คือ เห็นชัดว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วน มีความดับไปเป็นธรรมดา

โสดาบันเป็นผู้ไม่เกิดในอบายภูมิ เมื่อตายไปก็ไปสุคติ เรียกว่าตายแล้วก็ไปดีแน่นอน และเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ การตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เพราะจะเกิดในภพภูมิที่ดี เช่น มนุษย์ เทวดา เป็นต้น ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานต่อไป

บางทีก็ใช้สำนวนว่า โสดาบัน ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ทุกกรณี ไม่มีทางนำความชั่วได้อีก

คนที่บรรลุธรรมขั้นโสดาบันกลุ่มหนึ่ง เห็นโทษภัยในวัฏสงสารก็เร่งภาวนาเพื่อบรรลุพระอรหันต์ แต่บางท่านยังพอใจในโลกีย์สุขเมื่อบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ แม้ว่าเป็นโสดาบันแล้วก็ตาม นางพอใจในการใช้ชีวิตทางโลกก็เลยไม่บวช พออายุ ๑๖ ปี พ่อแม่ก็หาสามีให้แต่งงาน นางก็มีลูกชาย ๑๐ คน ลูกสาวอีก ๑๐ คน รวมทั้งหมดมีลูก ๒๐ คน (บางตำราก็ว่ามีลูกชาย ๑๒ คน ลูกสาว ๑๒ คน ) ถ้ามีปีละคนก็มีลูกมาเรื่อยๆ กว่า ๒๐ ปี ตามตำราอธิบายว่า ลูกแต่ละคนของนางก็มีหลานอีกเฉลี่ยประมาณ ๒๐ คน เมื่อนางวิสาขาอายุ ๘๐ ลูกหลาน ลูกเหลนอีกตั้งเท่าไร คงประมาณ ๕,๐๐๐- ๖,๐๐๐ คน ...
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด
 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996