ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

พระคาถา ชินบัญชร

 

    Share  
 

 

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนที่เจริญภาวนาพระคาถา ชินบัญชร ให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณ สมเด็จโตฯ ด้วยคำว่า

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิกาเย กายะญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโส ภะคะวา   ยะมะราชาโน
ท้าวเวสสุวัณโน   มะระณัง สุขัง
อะระหังสุคะโต   นะโมพุทธายะ


ชะยาสะนากะตา พุทธา   เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง    เย ปิวิงสุ นะราสะภา

พระพุทธเจ้า และพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

ตัณหังกะราทะโย พุทธา   อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง   มัตถะเก เต มุนิสสะรา

ขอให้พระพุทธนราสภจอมมุนีนายกทั้ง ๒๘ พระองค์มี พระพุทธเจ้าพระนามว่าตัณหังกร เป็นอาทิ บรรดาที่ประทับ นั่งเหนืออาสนะชัยทรงชำนะมารพร้อมด้วยพาหนะ ได้ดื่มรส คือ จตุสัจธรรม อันประเสริฐ จงมาประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องกระหม่อม ของข้าพเจ้า

สีเส  ปะติฏฐิโต มัยหัง   พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง   อุเร สัพพะคุณากะโร

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

หะทะเย เม อะนุรุธโธ   สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง   โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ขอให้พระอนุรุทธเถระ จงมาประดิษฐานอยู่ที่ดวงหทัย แห่งข้าพเจ้า พระสารีบุตร จงมาประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องขวา พระโกณฑัญญะ จงมาอยู่ ณ เบื้องหลัง และ พระโมคคัลลานะ จงมาอยู่ ณ เบื้องซ้าย

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง   อาสุง อานันทะราหุลา
กัสสะโป จะ มะหานาโม   อุภาสุง วามะโสตะเก

ขอให้พระอานนท์ และ พระราหุล จงอยู่ ณ โสตเบื้องขวา พระกัสสปะ และพระมหานามะทั้งสององค์ จงอยู่ ณ โสตเบื้องซ้าย

เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภีโต มุนิปุงคะโว

ขอให้พระโสภิตจอมมุนี ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้า และข้างหลัง

กุมาระกัสสะโป เถโร   มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง   ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ขอให้พระกุมารกัสสปเถระ ผู้มีวาทะอันไพจิตร เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ จงมาประดิษฐานอยู่ที่ปาก (วทเน) แห่งข้าพเจ้าเป็นเนืองนิจ

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ    อุปาลีนันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา   นะลาเต ติละกา มะมะ

ขอให้พระเถระ คือ พระปุณณะ พระองคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสิวลี พระเถระทั้ง ๕ องค์นี้ จงเกิดเป็นประดุจต่อมไฝ หรือรอยเจิมที่นลาฏ (หน้าผาก) แห่งข้าพเจ้า

เสสาสีติ มะหาเถรา   วิชิตา ชินะสาวะกา
เอตาสีติ มะหาเถรา   ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ   อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ขอให้พระอิสีติมหาเถระชินนะสาวกชิโนรส ผู้พิชิตชำนะมาร รุ่งโรจน์อยู่ด้วยเดชแห่งศีลนอกจากนั้นจงมาสถิตอยู่ที่อวัยวะน้อยใหญ่ (แห่งข้าพเจ้า)

ระตะนัง ปุระโต อาสิ   ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ   วาเม อังคุลิมาละกัง

ขอพระรัตนตรัยสูตรจงอยู่ข้างหน้า เมตตสูตรจงอยู่ข้างขวา พระธชัคคสูตรจงอยู่ข้างหลัง พระองคุลีมาลสูตร จงอยู่ข้างซ้าย

ขันธะโมระปะริตตัญจะ   อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ   เสสา ปาการะสัณฐิตา

ขอพระขันธปริตร พระโมรปริตร และ พระอาฏานาฏิยสูตร จงเป็นเพดานกางกั้นในอากาศ

ชินาณา วะระสังยุตตา   สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา   พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

ขอบรรดาพระสูตรอันประเสิรฐต่างๆ ของพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือสัตตะปราการ เป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

อะเสสา วินะยัง ยันตุ   อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ   สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชร แวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือโรคลมและโรคดี เป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ   วิหะรันตังมะฮีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ   เต มะหาปุริสาสะภา

ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกป้องรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล้ว

อิจเจวะมันโต   สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ   ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ   ชิตาริสังโค
สังฆานุภาเวนะ   ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดี เป็นนิจนิรันดรเทอญฯ
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด